قسمت اول آئین دادرسیdadresi

مقدمه

چنانچه در ادارات و یا شرکتهایدولتی و عامل روابط بجای ضوابط جایگزین شود. نتیجه آن شرایطی است که باعث نزول کارآئی، حیف و میل های مالی، تقلیل در توان اجرائی کشور و ملزم شدن به دعوت از مقاطعه کاران خارجی همراه با مضاعف شدن هزینه ها، رشد نارضایتی ها، افزایش حجم کارهای زائد و شکوائیه ها می گردد و تاسیس کارخانجات جایش را به تاسیس زندانها می دهند. در این خصوص یک مثال منفی عنوان میگردد.

اگر در کشور افراد متخلف نباشند اتفاقات ذیل از درصدهای پائین تا درصدهای بالا گاهی بین 5 تا 95 درصد میگردد.

-       عدم وجود افرار متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به وکیل مدافع داگاهی

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به دادستان مدافع دادگاهی

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به قاضی دادگاهها

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به نیروی انتظامی دادگاهها

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به زندان دادگاهها

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به زندانیان دادگاهها

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به دانشکده حقوق دادگاهها

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به مقامات ارشد امور مالی ادارات تا 95 درصد

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به سیستم های واحدهای اجرائی

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به صنایع قفل سازی

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به گاو صندوق سازی

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به سازمان ملل متحد دادگاهها

-       عدم وجود افراد متخلف مترادف است با “عدم نسبی” نیاز به اداره ثبت اسناد دادگاهها

پاسخ دهید