مروری بر سیستم های تخریبی در صنایع( نفت و آب و گاز و …)/maghaleh

 تهیه: واحد بررسی بازار و صنایع تولید/

   کارشناس امور بازرگانی /  دارنده دانشنامه: MBA در مدیریت بازرگانی /

با تشکر از: آقای مهندس رسائیان کارشناس حفاظت فنی

 download_button 

پاسخ دهید